LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2021
הודעות
01/07/2021
עמותות המבקשות תמיכה לפי תבחין ישיבות גבוהות וכוללים , האתר נפתח להשלמת טופס תים בלבד מ 1/7/2021 עד 8/07/2021 כולל האתר ייסגר לאחר תאריך זה !
03/06/2021
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על האפשרות השלמת מסמכים לבקשות תמיכה שנפתחו לשנת 2021 עד 10/06/2021 . לא יתקבלו בקשות תמיכה חדשות !
05/04/2021
עמותות המבקשות תמיכה לבתי כנסת בגין:בנייה, שיפוצים, אגרות ומעלית. מתבקשים להעביר חשבוניות מקור ישירות למשרדו של עו"ד ארז בן חמו הממונה על התמיכות בקומה שנייה בבניין העירייה עד 30/4/21אין להעלות סריקות
18/03/2021
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על דחיית המועד להגשת בקשות לתמיכה עד 30.4.2021
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
דף הבית
..
מערכת התמיכות של עיריית פתח תקוה 

עמותות רבות בעיר נעזרות בתמיכת עיריית פ"ת , לביצוע פעולות שונות לרווחת תושבי העיר .
מערכת זו באה לתת מענה קל נגיש ומהיר להגשת בקשת התמיכה מצד העמותות , 
ולבדיקת תיק הבקשה מצד נציגי העירייה .

איך זה עובד ?
פשוט נרשמים לאתר , מעלים את כל המסמכים המבוקשים למערכת , וממתינים לבדיקת נציגי העירייה .
לתשומת ליבכם , עיריית פ"ת מודיעה בזאת על פתיחת אתר תמיכות להשלמת מסמכים בלבד ! עד 10.6.21
לא יתקבלו בקשות תמיכה חדשות לשנת 2021.

עמותות המבקשות תמיכה לבתי כנסת בגין:בנייה, שיפוצים, אגרות ומעלית .מתבקשים להעביר חשבוניות מקור ישירות למשרדו של עו"ד ארז בן חמו הממונה על התמיכות  בקומה שנייה בבניין העירייה עד 30/4/21 אין להעלות סריקות של חשבוניות לאתר.

עמותות המבקשות תמיכה לפי תבחין ישיבות גבוהות וכוללים , האתר נפתח להשלמת טופס תים  בלבד מ 1/7/2021 עד 8/07/2021 כולל האתר ייסגר לאחר תאריך זה ! 

עליכם לסרוק למחשבכם את כל המסמכים המבוקשים במערכת , ולהעלות אותם למערכת , 
נציג העירייה יבדוק את כל המסמכים שהועלו 
מסמכים תקינים יקבלו סטאטוס " מסמך תקין "
מסמכים שימצאו לא תקינים יקבלו סטאטוס " מסמך לא תקין " עם הערה לסיבת הבעיה .
לאחר בדיקת העירייה איש הקשר של העמותה יקבל מייל עם סטאטוס הבקשה העדכני .

סטאטוס בקשה : " ,תיק בקשה הושלם" מציין כי כל המסמכים הדרושים לבקשה  
נמצאים במערכת נבדקו ונמצאו תקינים.

סטאטוס בקשה : תיק בקשה עדיין לא הושלם " מציין כי ישנם עדיין מסמכים חסרים 
או מסמכים לא תקינים לבקשה .

בכל מקרה של מסמך לא תקין יש לקרוא את הערת הבודק ולהעלות מסמך אחר מתוקן לפי ההערה שנרשמה .
ברגע שתיק הבקשה הושלם , התיק יעלה לאישור בוועדת תמיכות .
באחריות העמותה לוודא סטאטוס הבקשה .
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות