LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2017
הודעות
09/08/2017
ועדת תמיכות מיום 09/08/2017 אישרה השלמת מסמכים לפנים משורת הדין לעמותות שעדיין לא השלימו את כל המסמכים בתיק התמיכה בנושאים : חינוך , תנועות נוער וספורט בלבד . וזאת עד 17/08/2017.
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
תבחינים וחלוקה


לצפייה בהנחיות החשב בנושא תמיכות לחץ כאן 

התמיכות תחולקנה בהתאם לתבחינים והסדרים כפי שאושרו ע"י מועצת העירייה ביום
ובכפוף לנוהל תמיכות.

מובהר בזאת כי העירייה תדון בבקשות לאור סדרי העדיפויות והקריטריונים העירוניים,
בהתחשב במצבה הכספי וללא קשר לתמיכה שניתנה או שלא ניתנה בעבר .

הבקשות תיבחנה על ידי צוותים מקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העירייה.

ביצוע התמיכה שתאושר למוסד יהיה מותנה בכך שהגוף יעמוד בתנאי נוהל התמיכות
ויסדיר את כל חובותיו לעירייה ( חוב בלתי מוסדר יקוזז מהתמיכה שתאושר )
מועד סיום הגשת הבקשות כולל כל המסמכים יעודכן בהמשך .
 
לאחר תאריך זה תיסגר המערכת ולא יהיה ניתן להשלים את תיק הבקשה .
תיק בקשה שלא הושלם בזמן לא יטופל ולא תינתן תמיכה לעמותה.

על העמותות לשמור את כל ההוכחות בגין הפעילויות שבוצעו לרבות פרסומיהם (עיתון , מודעה , פליירים וכו )


 
דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות